Urban Rainshell|EWB

Natuurlijk schelpenbed als inspiratie.


Regenwater, van last naar lust.

Met de Urban Rainshell (URS) van EWB kan regenwater worden opgevangen, gezuiverd, vastgehouden en hergebruikt (bijvoorbeeld als bluswater, sproeiwater, speelwater of proceswater). Deze innovatie biedt een geïntegreerd oplossing voor schade aan infrastructuur en milieu als gevolg van wateroverlast en droogte.

De URS is een gepatenteerd regenwater-buffering en zuiveringssysteem. De URS bestaat uit natuurlijke, hernieuwbare, CO2-neutrale, lichtgewicht en circulaire materialen: gewassen zeeschelpen en een innovatief mineralenmengsel. Het is een ondergronds systeem dat zowel kan worden toegepast onder groenstroken, parken of pleinen als onder lichte verkeersbelasting (parkeerplaatsen, wegen in woonwijken, etc.).

Piekbuien worden afgekoppeld en gebufferd via kolken en een aanvoerverdeeldrain in een bed van AA Ecoschelpenmix, een hernieuwbare en natuurlijke grondstof met een bergend vermogen van 65 a 70% en een k-waarde van 1300m/d. Het mineralenmengsel zuivert afstromend wegwater van zware metalen, minerale oliën en PAKs zoals gebleken uit onderzoek van Ingenieursbureau Tauw. Het systeem is onderhoudsarm, omdat het ook organische vervuiling afbreekt waarmee dichtslibbing wordt voorkomen.

Overtollig regenwater hoeft niet te worden weggepompt naar de zee, maar kan na initiële buffering en zuivering m.b.v. de 'Fast High Volume Infiltration-techniek' (FHVI) op vrij verval' overstorten en worden opgeslagen in de diepe ondergrond. Met dit water kan de URS in droge tijden worden aangevuld, zodat er altijd voldoende water beschikbaar is om te gebruiken voor allerlei toepassingen. Zo maakt EWB van regen weer een last in plaats van een lust.


Over EWB

EWB ontwerpt en bouwt ondergrondse regenwateropvang en zuiveringssystemen als oplossing voor de negatieve effecten van klimaatverandering (hevige regenval, hittestress, droogte en verzilting). Oplossingen zijn gericht op het voorkomen van wateroverlast en ook op het opslaan en behandelen van verontreinigd regenwater voor veilige infiltratie en het tegengaan van verdroging en verzilting. Vervuild afstromend regenwater kan ook beschikbaar worden gemaakt voor hergebruik als bluswater, speelwater, voor de beregening van sportvelden of de productie van bier en daarmee drinkwater te besparen.