ARTIKEL


Circulair bouwen in de MRA

December 2020 | Inmiddels zijn er bijna vier jaar verstreken sinds het idee geboren werd aan de slag te gaan met een innovatieprogramma rondom de bouw in de metropoolregio Amsterdam. September 2018 was een mijlpaal, toen werd de stichting C-creators officieel opgericht. Een dapper en ongekend initiatief vanuit een gezamenlijk gevoelde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Vier founding fathers, Rabobank, Schiphol Groep, Gemeente Amsterdam en Haarlemmermeer maakten het mogelijk aan de slag te gaan. Begin 2020 werd ook de Provincie Noord-Holland kernpartner.

De architectuurbeelden op deze pagina zijn gemaakt door Juliëtte Verheijen.

‘We hebben verschillende rollen in projecten, als expert op een deelgebied, als matchmaker of als procesbegeleider. Actief meewerken in projecten is de manier om kennis te genereren en te ontsluiten. Daarvoor werken we nauw samen met Cirkelstad, het EIB en TNO.’ | Wouter van Twillert, C-creators.

Vier uitgangspunten

De vier uitgangspunten van toen gelden nog steeds. Kennis collectief maken, schaal creëren voor circulaire oplossingen en diensten, leren van projecten en elke keer de lat hoger leggen en het inspireren, verbinden en activeren van mensen in organisaties om concreet aan de slag te gaan. Voor de metropoolregio Amsterdam ligt in de bouw een enorme opgave, zowel in renovatie en nieuwbouw en ook in de utiliteitssector en GWW-werken. De impact van de bouw is enorm en is er een sterke behoefte snel tot circulaire resultaten te komen.

Schaalniveau

Recentelijk werd het benoemd in de jaarlijkse State of the Region, de MRA is een optimale schaal om gezamenlijk de circulaire economie te omarmen. Landelijk bevindt zich vaak ver van de praktijk en binnen een gemeente zie je onvoldoende de bovenregionale opgaven waarin je elkaar kan versterken. Daarnaast is er ook een praktisch voordeel. Afstanden binnen de MRA zijn met een half uur te overbruggen, zo ontstaat synergie voor het op gang brengen van kennisuitwisseling.

Een nieuw hoofdstuk

C-creators begint in januari 2021 aan haar tweede periode van 3 jaar, een nieuw hoofdstuk. De eerste drie jaar stonden in het teken van positie realiseren om zo toegevoegde waarde te kunnen leveren en kennis te verzamelen over circulair bouwen. We zijn dankbaar voor het vertrouwen van onze partners die zich aansloten bij ons programma. We her- en erkennen dat er prachtige voorbeelden zijn en dat veel verschillende organisaties met het thema circulaire bouw aan de slag willen. Tegelijkertijd zien we dat de transitie van lineair naar circulair echt aan het begin staat en dat de bijbehorende thematiek zo complex is dat geen enkele organisatie het zich, in onze ogen, kan veroorloven alleen te acteren en kennis op te bouwen. Juist daar zit de toegevoegde waarde van C-creators. Wij betrekken relevante partners voor ingediende vraagstukken, zodat er een passende maatwerkoplossing ontstaat.

Bovendien informeren we actief organisaties met vergelijkbare vraagstukken dat er passende oplossingen beschikbaar zijn. En durven we ook de vraag te stellen als elders meer passende expertise te vinden is. Zo maken we onze belofte waar, bijdragen aan schaalvergroting in de MRA en het collectief maken van kennis. Of dit nu geldt voor 'onze thema's' als stikstofvrij bouwen, digitalisering, bouwhubs, circulaire bedrijventerreinen en circulair renoveren, of thema's van partners zoals houtbouw, gebiedsontwikkeling of circulair inkopen & ontwerpen. Op naar 2023!

20% circulaire houtbouw woningen

Om sneller en duurzamer nieuwe woningen toe te voegen werken partijen in de MRA toe naar een Green Deal die er toe leidt dat minimaal 20% van de woningproductie in hout wordt uitgevoerd vanaf 2025. Dat levert jaarlijks een reductie van ca. 220.000 ton CO2 op en een aanzienlijke vermindering van stikstofuitstoot.

Voorwaarde voor een dergelijke deal is continuïteit in aanbod van locaties voor circulaire, biobased houtbouwwoningen. Voordelen: de doorlooptijd in bouw wordt korter, woningen betaalbaarder en er is minder bouwafval. Naast de overheden worden bij de uitwerking van de deal relevante stakeholders betrokken. Purmerend, Almere, Zaanstad en Lelystad onderzoeken de komende twee jaar waar productie- en assemblagefaciliteiten kunnen worden gerealiseerd. Dit geeft een economische impuls, vergroot de innovatiekracht en draagt bij aan lokale werkgelegenheid.

Om op termijn meer in de eigen houtbehoefte te voorzien onderzoekt de MRA met landschapsbeheerders, rijk en provincies de mogelijke aanleg van enkele honderden hectaren productiebossen in Noord-Holland en Flevoland. Wat dan ook weer goed is voor biodiversiteit en recreatie. | Bron.