Projecten 2019


Gerealiseerde impact

Zoals genoemd op pagina 10, zijn aan het begin van 2019 voor projecten en projectbegeleiding de volgende ambities voor 2019 vastgesteld.

  • Betrokken bij 20 projecten verdeeld over wonen, utiliteit en Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW).
  • Twee afgeronde projecten: één voor wonen, één voor utiliteitsbouw (iconisch en/of repliceerbaar).
  • Betrokken bij 5000 woningen en bij 20.000 m2 BVO in de utiliteitsbouw.
  • Minimaal 3 opdrachten geïnitieerd, door de vraag uit projecten te verbinden aan leveranciers van circulaire bouwproducten/diensten (launching customers).

Aantal projecten

Al in 2018 startte C-creators met de begeleiding van 11 projecten. Vijf van deze projecten liepen door en eindigden in 2019, drie lopen door tot eind 2020. De resultaten van de in 2019 afgeronde projecten worden dan ook meegenomen in dit jaarverslag. Daarnaast startten in 2019 nog 21 projecten. Elf hiervan zijn ook in 2019 afgerond, 10 lopen er door in 2020. De ambitie ‘betrokkenheid bij 20 projecten’ is dan ook ruimschoots behaald. In dit jaarverslag worden de resultaten gepresenteerd van de 16 projecten die zijn afgerond in 2019. De projecten hadden betrekking op wonen, utiliteit, GWW of geen van drieën. Projecten in de categorie ‘overig’ waren bijvoorbeeld gericht op beleidsvraagstukken of het ontwikkelen van een tool/service. Het volgende overzicht geeft deze verdeling weer.

Wonen (6)

Achtersluispolder, Bajeskwartier, Heerde, Koningstein, Lisserbroek Noord, Pre Wonen.

GWW (3)

Achtersluispolder, Hydepark, Meerwijk.

Utiliteit (7)

Achtersluispolder, Bajeskwartier, Hoofdvaart, Lisserbroek Noord, Primum/VIP Lounge, Waardepolder, Roast Flora Holland.

Overig (4)

Circulaire handleiding, Bouwstenen, Klimaat 'as a service', Op weg naar een circulaire stad.

Iconisch of repliceerbaar?

Er zijn meerdere projecten afgerond, maar er is een aantal dat ook daadwerkelijk iconisch en/of repliceerbaar was of zal zijn in de toekomst.

Zo werkten wij mee aan de voorbereidingen van de gebiedsontwikkeling op de Achtersluispolder. Hierin hebben wij een bijdrage geleverd door te adviseren in de beginfase. Tegen de tijd dat de Achtersluispolder daadwerkelijk tot ontwikkeling komt, levert dit een iconisch gebied op. Daarnaast werkt C-creators aan de renovatie en nieuwbouw van de Kameleon. Deze circulaire ontwikkeling is mogelijk te repliceren voor andere scholen die ook aan de circulaire eisen moeten/willen voldoen.

C-creators streeft naar het ontwikkelen van gereedschap dat door iedereen is toe te passen. Ook in 2019 was de ontwikkeling van het zogenaamde ‘afwegingskader’ nog in volle gang. In 2019 is deze tool nog niet ontwikkeld, maar is wel begonnen met het ontwikkelen ervan. Deze tool zal bruikbaar zijn voor elk project dat betrekking heeft op het ontwikkelen van een gebied of gebouw en waar wordt gezocht naar het toepassen van maatregelen om circulariteit te integreren in de uitgifte, het ontwerp en de bouw.

Aantal woningen en vloeroppervlak

Met de projecten die afgerond zijn in 2019 is C-creators betrokken geweest bij het ontwikkelen van (plannen voor) 10.462 woningen. Daarnaast was er betrokkenheid bij 116.770 m2 BVO voor utiliteitsfuncties. Deze cijfers betekenen niet zozeer dat deze woningen al gebouwd zijn of de grond al bebouwd is, maar dat er begeleiding is gegeven bij projecten waarin organisaties zich tot doel hebben gesteld de woningen of grond zo circulair mogelijk te (be)bouwen. Pas in de (verre) toekomst moet blijken hoeveel er daadwerkelijk (meer) circulair gebouwd of ontwikkeld is.

Beeld: Finch Buildings.

Launching customers

Tweemaal per jaar organiseert C-creators een marktinnovatiedag. Tijdens zo’n bijeenkomst is er de mogelijkheid voor opdrachtgevers hun vraagstuk te presenteren tegenover tientallen diverse marktpartijen. Daar tegenover kunnen deze marktpartijen, ook wel leveranciers, hun product presenteren aan de opdrachtgevers en de markt. Op deze manier creëert C-creators de mogelijkheid een koppeling te maken tussen opdrachtgevers en leveranciers. Zo vindt de opdrachtgever de producten die nodig zijn voor het project en kan de leverancier in contact gebracht worden met een mogelijke launching customer. Zowel op 5 maart als op 24 september vond in 2019 een marktinnovatiedag plaats. Daarnaast vonden er vele sessies van projecten plaats waarin marktpartijen aan opdrachtgevers gekoppeld zijn. We geven twee concrete voorbeelden van partijen die gekoppeld zijn aan een specifiek project.

Repurpose & Cruquiusmuseum Repurpose kreeg tijdens de marktinnovatiedag van het Cruquius Museum de opdracht de zoektocht naar secundair materiaal te organiseren. Het Cruquius Museum is door de circulaire ambities gecombineerd met een publieke functie op zoek naar zo veel mogelijk integratie van hergebruikt materiaal in het ontwerp, maar wist niet goed waar te beginnen met zoeken en welke onderdelen kansrijk zijn om te gebruiken. Repurpose is een ingenieursbureau dat werkt als een handelaar in hergebruikt materiaal, zij hebben goed inzicht in de laatste bouwtechnische stand van zaken betreft integratie van hergebruikt materiaal, struinen alle markten binnen Nederland af en kunnen op deze wijze de zoektocht naar een professioneler niveau tillen.

Buro Boot & Slachthuisterrein Buro Boot, een ingenieursbedrijf in de bouw gekoppeld aan de stichting Insert en een materialenmarktplaats, inventariseerden voor het project ‘Slachthuisterrein’, de te hergebruiken materialen. Zij hebben inzicht gegeven in welke materialen er uit het gebouw geoogst en via een marktplaats doorverhandeld kunnen worden. Inventarisatie van de materialen die zich nog in het gebouw bevonden. Naast deze concrete matches, heeft ook scouting Brigitta uit Haarlem tijdens de marktinnovatiedag links kunnen leggen met een aantal partijen dat tweedehands (bouw)materialen kan leveren voor hun nieuw te bouwen circulaire clubhuis.

Rollen binnen de projectbegeleiding

Als projectbegeleider kan de rol van C-creators de volgende vijf vormen aannemen: 1. Activator: activeren door de juiste vragen te stellen, inspiratie te bieden en antwoorden aandragen vanuit de markt. 2. Verbinder: mensen en organisaties verbinden uit uiteenlopende netwerken en met verschillende achtergronden. 3. Circulair geweten: hoe wordt de circulaire lat gelegd? Worden de circulaire principes maximaal ingezet? Door middel van aanwezigheid als het circulair geweten wordt het projectteam scherp gehouden. 4. Procesbegeleiding: bijsturen of helpen inrichten van het ontwerp-, ontwikkel- en/of bouwproces. 5. Circulair expert: wij weten wat er circulair mogelijk is en welke ontwikkelingen relevant zijn voor een project

Netwerk Naast onze eigen rol is ons netwerk ons belangrijkste middel. C-creators heeft haar eigen circulaire bouwspecialisten, maar werkt zoveel mogelijk met partners uit het netwerk. Samen delen we kennis en bouwen we voort op de al bestaande kennis.

Er werden 16 projecten afgerond in 2019, daarin namen wij met de hierna volgende frequentie onze rollen aan. Binnen sommige projecten hadden wij verscheidene rollen.

Activator (5)

  • Bajeskwartier, Heerde, Hoofdvaart/De Linie, Klimaat as a service, Koningstein, Pre Wonen.

Verbinder (6)

  • Achtersluispolder, Heerde, Klimaat as a service, Meerwijk, Privum/VIP Lounge.

Circulair geweten (3)

  • Circulaire handleiding, Hydepark, Lisserbroek Noord.

Procesbegeleiding (4)

  • Achtersluispolder, Bouwstenen, Privum/VIP Lounge, Op weg naar een circulaire stad.

Circulair expert (8)

  • Achtersluispolder, Bajeskwartier, Roast Flora Holland (niet vermeld op projectenpagina), Hoofdvaart/De Linie, Meerwijk, Lisserbroek Noord, Pre Wonen, Waarderpolder.