Definitie circulaire economie


Circulaire thema's

Er bestaan vele definities van de circulaire economie. C-creators houdt een zestal thema’s aan die gezien kunnen worden als onderdeel van een circulaire bouw. Deze thema’s geven richting aan ingediende projecten en beschrijven een ideaalbeeld als de bouw circulair gerealiseerd wordt. Voor elk project bekijken we welke thema’s van toepassing zijn, zodat we de te leren/geleerde lessen vervolgens op een gestructureerde manier kunnen borgen. De thema’s kunnen ook gebruikt worden als KPI’s bij het realiseren van een circulair project.

Energie

Het energiegebruik is geminimaliseerd. Nieuwe energie wordt gewonnen uit hernieuwbare bronnen en middels een flexibel netwerk lokaal gedeeld. Maatregelen die hiervoor nodig zijn, zijn onder andere: zorg voor een compacte bouwvorm met weinig energieverlies, integreer installaties die op locatie hernieuwbare energie opwekken en ontwerp het gebouw op de stand van de zon voor een optimaal klimaat.

Sociaal-economisch

Menselijke activiteiten, bouwkundige oplossingen en een slimme inrichting genereren toegevoegde waarde die je niet alleen financieel kunt uitdrukken, maar die ook maatschappelijke betekenis hebben. Er wordt gebruik gemaakt van materialen en bouwelementen die elders geen sociale of culturele degradatie veroorzaken, flexibiliteit is geïntegreerd door meervoudig gebruik van ruimtes voor verschillende functies of het gebouw heeft gedeelde faciliteiten waar anderen (dan de bewoners) gebruik van kunnen maken.

Materialen

Embodied energy in materialen is geminimaliseerd en producten zijn dusdanig ontworpen dat ze biologisch of technisch herbruikbaar zijn. Bestaande bouw wordt geïntegreerd, nieuwe structuren divers en flexibel geconstrueerd en onderdelen zijn hoogwaardig herbruikbaar. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen zoals: zorg voor een scheiding tussen technische en biologische kringlopen in het gebouw, waarborg de bouwkundige opname van mogelijke uitbreidingsmogelijkheden in de toekomst en gebruik hernieuwbare en gezonde materialen en technieken zonder toxines.

Water

Waterstromen worden naar functie gescheiden en lokaal hergebruikt, zodat de vraag naar drinkwater afneemt en de wateroverlast beperkt wordt. Bijvoorbeeld door het implementeren van maatregelen voor het cascaderen van grijs water, regenwater en afvalwater (hergebruik, opvang en ontkoppeling).

Biodiversiteit

Er is ruimte voor groen en er wordt natuurinclusief ontworpen. Meer groen levert biodiversiteit in de omgeving op, waardoor de sociale, ecologische en economische waarde van een gebouw versterkt worden. Er kunnen bijvoorbeeld faciliteiten voor lokale en bedreigde flora en fauna in het gebouw geïntegreerd worden of het dak wordt gebruikt voor groenvoorzieningen

Mobiliteit

Mobiliteit wordt collectief verduurzaamd en gespreid in diverse verkeersonderdelen, waardoor er meer ruimte ontstaat voor sociale en groene activiteiten. Denk aan het opstellen en toepassen van een duurzaam mobiliteitsplan met daarin faciliteiten voor de elektrische auto, een toegankelijke fietsenstalling, deelauto’s en veel ruimte voor fietsers en wandelaars.