Bestuurlijke wijsheid & moreel kompas


Governance

Stichting C-creators werd officieel opgericht op 11 september 2018. Het doel van de stichting is het versnellen van de transitie naar een circulaire bouw.

Hiertoe werd het Bouwprogramma voor de MRA ontwikkeld. Voor de uitvoering van het Bouwprogramma werd een werkgroep neergezet die stabiliteit en mandaat kreeg. Daardoor kon er snel gestart worden. Doordat het een stichting zonder winstoogmerk is wordt benadrukt dat het hoger doel prevaleert boven eventueel gepercipieerde commerciële belangen.

RvT-model

Vervolgens werd besloten de stichting op te richten op basis van een RvT-model. Daarbij is het bestuurlijk proces met uitzondering van het toezicht in handen van ‘het bestuur’. Het bestuur is professioneel en bestaat uit één of meer statutair bestuurders. De toezichthoudende functie ligt bij een apart orgaan: de Raad van Toezicht.

Het toezicht heeft op twee momenten plaats: 1. Vooraf: de plannen (missie, strategie, beleidsplan en begroting) worden ter goedkeuring aan de raad van toezicht voorgelegd. 2. Achteraf: de raad van toezicht beoordeelt het bestuur en de organisatie kritisch en keurt het jaarverslag goed. Daarnaast heeft de raad van toezicht ook een stimulerende en adviserende functie jegens het bestuur. De raad van toezicht benoemt en ontslaat het bestuur.

De belangen van de Founding Fathers (zowel publiek als privaat) moeten ook geborgd worden: indien gewenst kunnen zij plaatsnemen in de raad van toezicht. Indien een nieuwe kernpartner wil toetreden tot de Raad van Toezicht van de stichting, zal dit enkel plaatsvinden in goed overleg met de kernpartner en de huidige raad. De raad zal uiteindelijk een nieuw raadslid benoemen. Streven is een oneven aantal raadsleden zitting te laten nemen in de raad. Kernpartners die niet toe willen treden tot de raad kunnen verder geen invloed uitoefenen op de uitvoering van het programma door het bestuur en het team anders dan middels een vooraf getekende overeenkomst of de projectbegeleiding.

Bestuur Voorzitter – Guido Braam. Algemeen bestuurslid – Mariska Joustra. Penningmeester – vacant. .

Raad van Toezicht Ard van Berkel – Rabobank regio Schiphol. Rob van Daal – Gemeente Haarlemmermeer. Metta Streefkerk – Schiphol Groep.

Staf (in loondienst): Stefan Dannel – circulair bouwspecialist Imme Groet – circulair bouwspecialist Mariska Joustra – marketing en communicatiemanager Fien Peters – operations manager Sofie Snoek – community manager Merel Stolker – circulair bouwspecialist

Staf (extern): Wouter van Twillert – business developer