Kennisontwikkeling & -deling


Academie 2019

In 2019 is begonnen met het opzetten van de structuur van de academie. Dit gaat in samenwerking met de academie van Cirkelstad. Het nader uitwerken van deze structuur en de invulling ervan zal een focus zijn voor de jaren 2021 en verder.

Ten aanzien van de gestelde ambities is gestart met de ontwikkeling van 2 afwegingskaders: één op gebiedsniveau en één op gebouwniveau.

Met behulp van een afwegingskader kunnen al tijdens de uitgifte- of ontwerpfase afgewogen keuzes worden gemaakt ten aanzien van circulaire maatregelen. In een afwegingskader wordt onder andere inzichtelijk gemaakt welke maatregelen er bestaan, wat de impact van deze maatregelen is en welke kosten er aan verbonden zijn. De komende jaren zullen deze tools verder tot ontwikkeling komen door de toepassing ervan in projecten en de opgedane ervaring erin te verwerken. Omdat 2019 in het teken stond van het uitvoeren van projecten, is er nog onvoldoende tijd besteed aan het aggregeren van kennis. Wel is er van elk afgerond project een zogenaamde wrap-up opgesteld met daarin een korte samenvatting van het project, de thema’s, de rol van C-creators en de resultaten. De publicaties hiervan zijn weliswaar geen white papers, maar bieden wel inzicht in de opgedane kennis en geven richting aan de nader te vormen academie. In 2019 is een eerste stap gezet om in ieder geval intern een juiste structuur op te zetten om de geleerde lessen uit projecten op te slaan. Publiek toegankelijke masterclasses zijn georganiseerd in samenwerking met partners. Daarnaast zijn bij partners intern masterclasses georganiseerd. Het is gebleken dat het beter werkt masterclasses op verzoek te organiseren dan deze zelf te initiëren. Er is dan meer animo en het wordt duidelijk aan welke kennis er in de markt behoefte is.